Đăng ký vận tải trực tuyến, loại bỏ cơ chế "xin - cho"

Từ ngày 01/7, phần mềm trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định chính thức được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào vận hành. Đây được xem là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải khách tuyến cố định. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải lựa chọn luồng tuyến và biểu đồ chạy xe để đăng ký khai thác.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.