Bạn đọc gửi video cộng tác trên Duongbo.vn, mời click tại đây.